Glascentrum Veendam

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Glascentrum Veendam, Demeterlaan 4, 9641 ML Veendam . KvK 02097492

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Glascentrum Veendam gevestigd te Veendam, hierna te noemen Glascentrum Veendam.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Glascentrum Veendam afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-1 Glascentrum Veendam aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Glascentrum Veendam onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden
van contractpartners en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Glascentrum Veendam aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties. Latere transacties zullen niet automatisch wederom
afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Glascentrum Veendam, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Glascentrum Veendam zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Glascentrum Veendam niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Glascentrum Veendam binden hem niet, voor zover ze door Glascentrum Veendam niet zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Glascentrum Veendam door zijn bevestiging.
5-2 Elke met Glascentrum Veendam aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever
zal toestaan dat Glascentrum Veendam zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Glascentrum Veendam bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend
en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materiaal zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Glascentrum Veendam niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd, in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel
“Betaling”.

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet terug genomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Glascentrum Veendam.

Artikel 9 Aanbetaling.

Glascentrum Veendam is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Glascentrum Veendam
de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling, van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld,waarvan in ieder geval de wettelijke rente
over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Glascentrum Veendam schriftelijk in gebreke te stellen.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Glascentrum Veendam zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer.

11-1 De verzending geschiedt op de wijze als door Glascentrum Veendam aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan
verbonden voor zijn rekening.
11-2 Al onze leveringen geschieden af gebruiker. Indien leveringen plaatsvinden van de fabrikant rechtstreeks aan wederpartij dan geschieden levering af fabriek.
11-3 Het risico van de aan opdrachtgever te leveren zaken gaat op opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand dan wel de fabriek hebben verlaten.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht.

12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden
de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Glascentrum Veendam ter kennis zijn gebracht. Worden
de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
12-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Glascentrum Veendam buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 13 Reclame.

13-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Glascentrum Veendam terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever
niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Glascentrum Veendam wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te
stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
13-2 Glascentrum Veendam dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
13-3 Indien de reclame naar het oordeel van Glascentrum Veendam juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen
na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14 Garantie.

14-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Glascentrum Veendam aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materialen fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Glascentrum Veendam
zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- fabricagefouten of indien Glascentrum Veendam na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of
gebruikte goederen levert.
14-2 Voor alle goederen en materialen die Glascentrum Veendam niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch
niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
14-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.

15-1 Glascentrum Veendam is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.
d Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
e Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.
f Enige andere van buiten afkomende oorzaken.
15-2 Glascentrum Veendam is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen
van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Glascentrum Veendam of van hen, die door Glascentrum Veendam te werk zijn gesteld.
15-3 Glascentrum Veendam zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 16 Overmacht.

16-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar
zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Glascentrum Veendam of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen
door leveranciers van Glascentrum Veendam, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer
van Glascentrum Veendam, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Glascentrum Veendam
overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden.
16-2 Glascentrum Veedam is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden
hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 17 eigendomsvoorbehoud.

17-1 Zolang Glascentrum Veendam geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven
de geleverde goederen, eigendom van Glascentrum Veendam.
17-2 Glascentrum Veendam heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt
of verkrijgt, op hem de schuldsaneringregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt
gelegd.
17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 Wanprestatie.

18-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Glascentrum
Veendam ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
18-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Glascentrum Veendam heeft voorts ingeval opdrachtgever één
of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
18-3 Glascentrum Veendam is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Glascentrum Veendam reeds verleende diensten zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Glascentrum Veendam op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 19 Betaling.

19-1 Betalingen ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indienen van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19-2 Glascentrum Veendam is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag
van verzending van de factuur.
19-3 Glascentrum Veendam is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de
kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
19-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer
actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en
bijstand.
19-5 Uit het enkele feit dat Glascentrum Veendam zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 20 Toepasselijk recht.

Op alle door Glascentrum Veendam gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten,
respectievelijk verricht.

Artikel 21 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Glascentrum Veendam, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

0598 361420

Uw regionale groothandel in vlakglas en aanverwante producten.

Telefoon Glascentrum Veendam

Glassoorten

Glassoorten

Naast isolerende beglazing biedt Glascentrum Veendam nog diverse ander typen beglazing. Hieronder volgt een overzicht van een aantal mogelijkheden: Voor een advies op maat staan wij graag voor U klaar.

Bekijk meer

Contactgegevens

Glascentrum Veendam
Demeterlaan 4
9641 ML VEENDAM
info@glascentrumveendam.nl
0598 361420

Glascentrum Veendam

Glaslatten

Glaslatten

Alle glaslatten die Glascentrum Veendam in het assortiment heeft, zijn vervaardigd uit kern hout van Dark Red Maranti. Deze zijn standaard verkrijgbaar in teak of 2x wit gelakt.

Bekijk meer

Offerte op maat

Offerte op maat aanvragen
Glascentrum Veendam